Strona gA�A?wna

WaA�brzych – Obszar „SAGOP” (Strefa Aktywizacji Gospodarczej Obszaru Poniatowa)A�zlokalizowany jest na pA?A�nocnych obrzeA?ach WaA�brzycha. Jest to teren przemysA�owy, niezabudowany, zajmujA�cy ok. 119 ha. Gmina WaA�brzych jest wA�aA�cicielem fast essays wiA�kszoA�ci dziaA�ek wchodzA�cych w skA�ad a�zSAGOPa�?.

W ramachA�I EtapuA�przygotowania gruntA?w a�zSAGOPa�?, nieruchomoA�A� o powierzchniA�30,4678A�ha wraz z dziaA�kA� o powierzchni 13,209 ha, ktA?rej wA�aA�cicielem jest PPW Sp. z o. o., zostaA�a objA�ta statusem WaA�brzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.A�DziaA�ka Parku docelowo zostanie podzielona na piA�A� mniejszych (DziaA�ki: 10, 11, 12, 13, 14) z czego cztery bA�dA� oferowane jako nieruchomoA�ci (green-field), a dziaA�ka nr 13 zostanie przeznaczona pod budowA� hali produkcyjno-magazynowej.

PoA�A�czenia transportowe

 • PoA�A�czenia drogowe:

PowyA?sze nieruchomoA�ci zostanA� skomunikowane z istniejA�cA� ulicA� Jachimowicza leA?A�cA� ok. 1,5 km od drogi krajowej nr 35, poprzez drogi dojazdowe nr 1, 5 i 6, ktA?re sA� budowane przez GminA� WaA�brzych.

W odlegA�oA�ci ok. 4,5 kmA� znajduje siA� towarowa stacja przeA�adunkowa WaA�brzych Szczawienko, poA�oA?ona na trasie relacji WrocA�aw a�� Jelenia GA?ra.

 • NajbliA?sze lotniska:
  • WrocA�aw – Strachowice a�� 65 km
  • MirosA�awice a�� 37 km

Warunki zagospodarowania

ObowiA�zujA�cy MPZP zostaA� uchwalony 30 wrzeA�nia 2004 r., UchwaA�A� Rady Miejskiej nr XXIX/90/04. Przedmiotowe nieruchomoA�ci leA?A� na terenie oznaczonym w miejscowym planie symbolem A.3 P/U i B.9 P/U, dla ktA?rych ustalono przeznaczenie terenu pod zabudowA� produkcyjno-usA�ugowA�.

IstniejA�ca infrastruktura

 • Energia Elektryczna

Na terenie podstrefy WSSE WaA�brzych znajduje siA� stacja GPZ o dostA�pnej rezerwie mocy w wielkoA�ci 25 MW a�� planowana jest rozbudowa stacji. Koszt przyA�A�czenia energii elektrycznej jest zaleA?ny od wielkoA�ci mocy zamawianej oraz od wielkoA�ci zasilania podstawowego i/lub rezerwowego. Zasilanie w energiA� elektrycznA� zapewnia EnergiaPro, a Inwestor ponosi opA�atA� przyA�A�czeniowA� w wysokoA�ci 25% kosztA?w przyA�A�czeniowych, jakie musi ponieA�A� EnergiaPro w przypadku zasilania podstawowego oraz 100% w przypadku zasilania rezerwowego. Termin przyA�A�czenia wynosi maksymalnie 18 miesiA�cy od dnia podpisania umowy przyA�A�czeniowej. MoA?liwe jest przyA�A�czenie zasilania na teren placu budowy o mocy ok. 1,2 MW w rejonie ul. Orkana.

 • Gaz

Przy ul. Uczniowskiej znajduje siA� stacja redukcyjno a�� pomiarowa gazu o rezerwie w wielkoA�ci ok. 5000 m3/h. Stacja ta zlokalizowana jest w odlegA�oA�ci ok. 1,5 km od przedmiotowej nieruchomoA�ci. Termin przyA�A�czenia wynosi 8-12 miesiA�cy od dnia podpisania umowy przyA�A�czeniowej. Przy podA�A�czeniu do sieci gazowej inwestor ponosi koszt (opA�atA� przyA�A�czeniowA�) wykonania przyA�A�cza (wpiA�cia) od sieci przesyA�owej do granicy dziaA�ki. Asrednica przyA�A�cza rury zaleA?y od wielkoA�ci poboru gazu i ma wpA�yw na wysokoA�A� opA�aty przyA�A�czeniowej.

 • SieA� wodociA�gowa

W pasie drogowym ul. Uczniowskiej biegnie wodociA�g o A�rednicy 225 mm. Na etapie realizacji jest takA?e modernizacja pompowni, majA�cA� na celu poprawA� warunkA?w dostaw wody.

 • SieA� kanalizacji sanitarnej

W rejonie nieruchomoA�ci od strony ul. Uczniowskiej w kierunku ul. Orkana biegnie nowo wybudowana sieA� kanalizacji sanitarnej o A�rednicy 300 mm, zdolna odebraA� A�cieki z terenA?w nieruchomoA�ci.

 • SieA� kanalizacji deszczowej

W tym samym przebiegu jak kanalizacja sanitarna znajduje siA� rA?wnieA? sieA� kanalizacji deszczowej o A�rednicy 300 a�� 600 mm. Wody opadowe odprowadzane sA� do rzeki PoniatA?wka.